V súvislosti s ThermoShield konkurencia neustále tlačí na dodržanie pravidiel a noriem pre izolačné hmoty. Na ThermoShield sa však nedajú použiť, pretože ThermoShield nie je izolačná hmota. Skúmanie a vyhodnocovanie metódami obvyklými pre klasické izolačné hmoty sú tu bez akejkoľvek vypovedajúcej schopnosti a to pre ďaleko komplexnejší účinok ThermoShieldu.

Novšie vysoko komplexné počítačové programy vyhovujú realistickým procesom tým, že pokladajú za základ diferencované hodnoty pre rôzne stavebné hmoty. Ukazuje sa, že doposiaľ ignorované veličiny pre tepelnú ochranu na budovách a v budovách majú veľký význam. Patria sem kapilárne prenosy vody, prenosy pary, odparovanie a ukladanie vody, ako aj zmenené rozloženie teploty v ich príslušných interakciách s komplexnými procesmi na povrchu látok, z ktorých je tvorená stena.

Zjednodušené posudzovanie hodnoty U a Glaserov model sa tak v stavebnej fyzike zosadí na dobový jav. Patrí im už iba obmedzená platnosť. Inštitút vo Frauenhofe definuje prenos tepla v aktuálnej publikácii takto:

"Prenos tepla sa zakladá na vedení tepla závislom na vlhkosti a prúdení podielu pary. Tento prúd prepravuje teplo tým, že sa voda odparuje na jednom mieste a pritom sa tomuto miestu odoberá teplo a potom difunduje na iné miesto, kde kondenzuje a tým privádza teplo. Tento spôsob prenosu tepla sa často označuje ako efekt latentného tepla."

Presne týchto procesov produkty ThermoShield využívajú.

Doba je zrelá na nové technológie

V publikáciách inštitútu vo Frauenhofe sa nachádzajú početné informácie, ktoré môžu pomôcť lepšie pochopiť inovačné technológie pre úsporu energie a zlepšenie klímatu bývania ako ThermoShield.
V pomocných bodoch "Základov k simulačnému programu WUFI" sú popísané a vysvetlené vplyvy, ktoré treba zachytiť. Taktiež sa tu niektoré z existujúcich noriem označujú ako vzdialené realite. Pozornosť sa miesto toho zameriava na "fenomény" spojeného prenosu tepla a vlhkosti.

Stavebno fyzikálne základy, ktoré sú tam popísané, vyžadujú použitie materiálov, ktoré chránia povrch pred vlhkosťou, cielene podporujú prenos pary a udržujú nutný obsah vody pre ustálenú vlhkosť stavby, ktoré ale taktiež tlmia absorbciu. Tieto materiály majú zabrániť hydrotermicky podmieneným škodám a pozitívne ovplyvňovať prenos tepla na povrchu, aby sa tak stavalo bez škôd a hospodárne, aby sa šetrila energia a aby sa predovšetkým zdravo bývalo.

Ak sú známe veličiny materiálu, majúce vplyv na komplexné, dynamické chovanie stavebnej konštrukcie, môže sa vypočítať potenciál úspory energie materiálu prostredníctvom simulácie. Stavebné materiály, medzi nimi taktiež nátery, sa charakterizujú vo svojich účinkoch na prúd tepla spojený s vlhkosťou.

Povrchová úprava

Požiadavky na náter podľa výkladu inštitút vo Frauenhofe splňuje ThermoShield takto:
  • spojivo schopné napučania (absorbcia vody), husté (ochrana pred vlhkosťou) a napriek tomu otvorené pre vodnú paru (sorbčné tlmenie a cielená difúzia pary), podľa potreby tvoriaca najjemnejšie mikrokapiláry (sorbčný motor), ktoré prechádzajú medzi najmenšími parotesniacimi keramickými dutými telieskami (hygroskopické, popr. nadmerne hygroskopické podľa sprievodných okolností)
  • zväčšený povrch (povrchová difúzia) a vo vrstve pôsobiaca membránová funkcia (rozdielne smery prenosu pary a tepla vo všetkých dimenziách, v keramicky vyložených kapilárach pre kapilárne smerovaný prenos vody).

Rozmanitý účinok zmesi materiálov, z ktorých sa ThermoShield skladá, pocháza z fundamentálnych termodynamických, optických, mechanických a iných fyzikálnych fenoménov. Schopnosť tepelnej ochrany endotermickej membrány môžeme vysvetliť z fyziky prenosu tepla a rozptylu svetla zmesmi materiálov.

Pritom hrajú vynikajúcu a rozhodujúcu rolu reflexie a prenos infračerveného (IR) a stredného infračerveného (MIR) optického žiarenia na natrenej stene budovy.

Vykonali sa rozsiahle kalkulácie, aby sa zistili presné parametre, ktoré sú zodpovedné za redukciu tepelnej straty natrenými stenami za daných vonkajších podmienok. Všetky výsledky jednoznačne dokladujú účinnosť ThermoShield ako prostriedku pre zlepšenie tepelnej ochrany. Za určitých podmienok môžeme tepelnú stratu znížiť o viac ako 40 %. Výsledky sa kryjú zo skúsenosťami z praxe.