Čo je kogenerácia

Pojem kogenerácia znamená kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla. Oproti klasickým elektrárňam,
v ktorých je teplo vzniknuté pri výrobe elektrickej energie vypúšťané do okolia, využíva kogeneračná jednotka teplo
na vykurovanie a šetrí tak palivo a finančné prostriedky potrebné na jeho nákup.

Ako pracuje kogeneračná jednotka

Elektrická energia vzniká vo všetkých elektrárňach roztočením elektrického generátora pomocou turbíny. Teplo nutné na výrobu pary, ktorá turbínu poháňa, sa väčšinou získava spaľovaním uhlia, alebo štiepením jadra uránu. Veľká časť tepla nie je využitá a je bez úžitku vypúšťaná do ovzdušia. Účinnosť výroby v tepelných elektrárňach sa pohybuje okolo 30% . Najmodernejšie paroplynové elektrárne majú účinnosť okolo 50%, avšak k ďalším stratám
vo výške asi 11% dochádza pri transformácii a diaľkovom prenose elektrickej energie.
V kogeneračnej jednotke vzniká elektrická energia rovnakým spôsobom ako v iných elektrárenských zariadeniach- roztočením elektrického generátora, a to pomocou piestového spaľovacieho motora. Motory v kogeneračných jednotkách sú štandardne konštruované
na zemný plyn, môžu však spaľovať i iné kvapalné, alebo plynné palivá .

Teplo, ktoré sa v spaľovacom motore uvoľňuje, je prostredníctvom chladenia motora, oleja a spalín efektívne využívané a vďaka tomu sa účinnosť kogeneračných jednotiek pohybuje
v rozmedzí 80-90%.