Dňa 31. 7. 2012 skončilo prechodné obdobie harmonizovanej normy EN 14313 pre tepelnoizolačné výrobky z penového polyetylénu (PEF) pre technické zariadenia budov a priemyselné inštalácie.
V zmysle európskej legislatívy týkajúcej sa stavebných materiálov, po uvedenom dátume môžu byť tieto výrobky uvádzané na trh iba po preukázaní zhody a s CE označením v súlade s touto harmonizovanou normou.

Naše tepelnozolačné materiály sú certifikované podľa harmonizovanej normy EN 14313 a od 1. 8. 2012 sú výrobky vyrábané a označované CE štítkami v zhode s touto normou.
Úpravou výrobných a kontrolných procesov a zavádzaním nových riadiacich smerníc flexibilne reagujeme na vývoj európskej legislatívy. Náš systém vnútropodnikovej kontroly je dozorovaný notifikovanou osobou a je plne v zhode s harmonizovanou normou EN 14313.