WHR / Waste Heat Recovery / je v súčasnosti už medzinárodne akceptovaný názov tejto unikátnej technológie z dielne našej spoločnosti. Technologický zámerom metódy WHR je dosiahnutie nepretržitej prevádzky kotlov v režime vyššieho stupňa kondenzácie. Princíp technológie spočíva v trvalom využití kondenzačného tepla, obsiahnutého v spalinách z tepelných zdrojov / plynových kotlov, kogeneračnej jednotky (KGJ), počas ktorého dochádza ku uvoľneniu kondenzačného tepla, obsiahnutého v spalinách . Konečný efekt je dosiahnutý vďaka kombinovanému zapojeniu tepelného čerpadla (TČ) KGJ do systému, ktorým je možné dosiahnuť celkové zvýšenie účinnosti kotlov a tým aj celkové zníženie požadovaného maximálneho výkonu sústavy výkon jedného plynového kotla, čo v konečnom dôsledku znamená zníženie spotreby média ZP o cca 20%.
 

 


Tepelné čerpadlo, umiestnené v prevádzke tepelného hospodárstva využíva rôzne druhy nízkopotencionálneho tepla, získaného zo spalín kotlov a KGJ, zo zdrojov termálnych vrtov a taktiež aj zo sálavého tepla zokolia prevádzky tepelných zdrojov. Náklady na zapojenie a prevádzku súpritom minimálne a v konečnom efekte dochádza aj ku zníženiu emisných qv. CO2 a NOx cca o 14%, čo pre je oblasť životného prostredia aktuálny faktorom.

 

 

Schéma zapojenia kotolne

Trvalé využitie kondenzačného tepla spalín z plynových kotlov a KGJ je realizované zapojením tepelných čerpadiel (TČ) spôsobom trvalého ochladzovania spalín v termokondenzátoroch (TK) na teplotu cca 10°C, t.j. hlboko pod úroveň rosného bodu spalín. Súčasne prebieha ohrev vody v primárnom okruhu TČ, ktoré v sekundárnom okruhu zároveň predhrieva vratnú vodu do kotlov z teploty 60 °C na teplotu 65°C. tejto fáze procesu sa dosahuje požadované zvýšenie účinnosti kotlov na cca 114%.

Vstupné médium do systému:

 • Zemný plyn
 • LPG
 • Bioplyn (min. obsah metánu 50%)

 

Systémové počiatočné investície:

 • Kogeneračná jednotka (Trigeneračná jednotka pri trigenerácii )
 • Tepelné čerpadlo
 • Termokondenzátor
 • Výmenníky tepla
 • Jednotka absorbčného chladenia (pri trigenerácii)
 • Úprava existujúceho systému a vzájomné prepojenie technológií

 

Dosiahnuté benefity a efektívnosť:

 • Zníženie spotreby vstupného média s úsporou nákladov
 • Zisky z výroby a spotreby elektrickej energie, tepla a chladu (pri trigenerácii)
 • Celkové zníženie požadovaného maximálneho výkonu sústavy ( cca výkon jedného plynového kotla).
 • Oddelenie NOx zo spalín (znižovanie generovaného objemu emisných kvôt cca o 14 %)
 • Zvýšenie účinnosti inštalovaných kotlov a kogeneračných jednotiek na 115%

 

Oblasti využitia:

 • Centrálne zdroje tepla (Tepelné hospodárstva)
 • Čističky odpadových vôd
 • Priemysel s konštantným odberom tepla/chladu (napr. sklárne, železiarne a pod.)
 • Wellness centrá, kúpaliská, geotermálne pramene
 • Školy, administratívne budovy, inštitúcie a pod.

 

Investičný zámer do technológie, prebiehajúci v súčasnosti:

 • Výskum a vývoj v oblasti úplnej separácie CO2 zo spalín tepelných zdrojov za účelom dosiahnutia optimálnych technologických parametrov, spĺňajúcich najprísnejšie ekologické kritériá.

 

Doba návratnosti investície:

 • Je závislá od existujúceho systému, oblasti priemyslu, spotreby tepelnej a elektrickej energie. Pre každý jeden systém spracujeme energetický audit a návrh riešenia, avšak podľa našich skúseností doba návratnosti nepresahuje 4 roky.

 

Spločnosť HELORO s.r.o. je vlastníkom inovatívneho systému spracovania odpadového tepla WHR , patentovo chráneného priemyselným úžitkovým vzorom , zapísaného na ÚRADE PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY pod číslom SK 6120 Y1.