Medzi hlavné aktivity spoločnosti  HELORO s.r.o. patrí jednoznačne na 1. miesto v oblasť vykurovania a výroby TÚV v CZT vysokoefektívnou metódou KVET (kombinovanou výrobou elektriny a tepla) – kogeneráciou ( CHP). Naša spoločnosť výraznou mierou prispela do rozvoja slovenského teplárenstva  ku strategickej konverzii  výroby elektrickej energie a tepla z tepelnej na kombinovanú  zapojením kogeneračných jednotiek na ZP do procesov v tejto oblasti.


V teplárni spoločnosti COM-therm, spol. s r.o. v Komárne pôsobí  spoločnosť HELORO s.r.o. v oblasti servisu energetických zariadení teplárne od r.1997. Tu sa zároveň realizujú aj výskumno – vývojové  aktivity spoločnosti HELORO, s.r.o. v oblastiach využívania obnoviteľných zdrojov energií (OZE) vo vykurovania v CZT, vo vysokoefektívnej KVET a v trigenerácii. V investičnom pláne spoločnosti  do budúcnosti  je počítané s prípravou výskumu a vývoja  separácie CO2 pri aplikácii technológie WHR.


Vďaka dlhoročnej obchodno - zastupiteľskej spolupráce so spoločnosťou TEDOM, a.s. v oblasti predaja a pozáručného servisu   kogeneračných jednotiek od tohto výrobcu prebieha na pôde teplárne skúšanie výkonových parametrov motorov v ich nepretržitej  prevádzke, vrátane motorov LIEBHERR zo Švajčiarska.  Skúsenosti, získané z tejto činnosti dávajú pre klientov našej spoločnosti garanciu kvality a ekonomickej výhodnosti ponúkaných služieb. 


Aktivity:
1992 – pôsobenie kmeňových zamestnancov HELORO s.r.o v teplárni Mestského podniku cestovného ruchu v Komárne pri súčasnom  vzniku spoločnosti HELORO s.r.o..
1995 – začiatok spolupráce so spoločnosťou TEDOM,a.s. – na vývoji  kogeneračných jednotiek 
1997 – osadenie a uvedenie prvej KGJ  na metán do prevádzky na Slovensku
1998 – osadenie a prevádzka ďalších KGJ na ZP na Slovensku
2003 -  aktívna spolupráca Heloro s.r.o. so spoločnosťou COM-therm,spol.s r.o. na prevádzke energetických  zariadení teplárne v Komárne
2005 – R&D ( výskum s vývoj ) na patentovanej metóde bezpečnej separácie metánu       z geotermálnych plynov 
2009 – R&D  novej metódy  využitia odpadového tepla spalín tepelného zdroja  ( WHR )
2010 – spustenie skúšobnej prevádzky  technológie WHR
2011 – zápis priemyselného úžitkového vzoru technológie WHR 
2013 – začiatok R&D  úplnej separácie CO2 zo spalín
2014 – R&D a realizácia prvkov využitia OZE – zo sálavého tepla z okolia prevádzky zariadení,  z vrtu studne a zo solárnych kolektorov, umiestnených v objekte prevádzky do technológie WHR
2014 - R&D a realizácia v oblasti  trigenerácie  - zapojením  teplovodnej absorbčnej chladiacej jednotky do technológie KVET v kombinácii s technológiou WHR.

Technológia WHR ( Waste Heat Recovery ) spoločnosti HELORO s.r.o., t.j. technológia využitia odpadového tepla zo spalín tepelného zdroja  je patentovo  chránená  priemyselným úžitkovým vzorom,  zapísaným na ÚRADE PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY pod číslom SK 6120 Y1.