V souvislosti s ThermoShield konkurence neustále tlačí na dodržení pravidel a norem pro izolační hmoty. Na ThermoShield je ovšem nelze použít, protože ThermoShield není izolační hmotou. Zkoumání a vyhodnocování metodami obvyklými pro klasické izolační hmoty jsou zde bez jakékoliv vypovídací schopnosti a to pro daleko komplexnější účinek ThermoShieldu.

Novější vysoce komplexní počítačové programy vyhovují realistickým procesům tím, že pokládají za základ diferencované hodnoty pro různé stavební hmoty. Ukazuje se, že dosud ignorované veličiny pro tepelnou ochranu na budovách a v budovách mají velký význam. Patří sem kapilární přenosy vody, přenosy páry, odpařování a ukládání vody, jakož i změněné rozložení teploty v jejích příslušných interakcích s komplexními procesy na povrchu látek, z nichž je tvořena stěna.

Zjednodušené posuzování hodnoty U a Glaserův model se tak ve stavební fyzice sesadí na dobový jev. Přísluší jim již pouze omezená platnost. Institut ve Frauenhofu definuje přenos tepla v aktuální publikaci takto:

”Přenos tepla se zakládá na vedení tepla závislém na vlhkosti a proudu entalpie páry. Tento proud přepravuje teplo tím, že se voda odpařuje na jednom místě a přitom se tomuto místu odebírá teplo a poté difunduje na jiné místo, kde kondenzuje a tím přivádí teplo. Tento způsob přenosu tepla se často označuje jako efekt latentního tepla.”

Přesně těchto procesů produkty ThermoShield využívají.
 

Doba je zralá na nové technologie

V publikacích institutu ve Frauenhofu se nacházejí četné informace, které mohou pomoci lépe pochopit inovační technologie pro úsporu energie a zlepšení klimatu bydlení jako ThermoShield.
V pomocných bodech ”Základů k simulačnímu programu WUFI” jsou popsány a vysvětleny vlivy, které je třeba zachytit. Také se zde některé z existujících norem označují jako vzdálené realitě. Pozornost se místo toho zaměřuje na ”fenomény” spojeného přenosu tepla a vlhkosti.

Stavebně fyzikální základy, které jsou tam popsané, vyžadují použití materiálů, které chrání povrch před vlhkostí, cíleně podporují přenos páry a udržují nutný obsah vody pro ustálenou vlhkost stavby, které ale také tlumí sorpci. Tyto materiály mají zabránit hydrotermicky podmíněným škodám a pozitivně ovlivňovat přenos tepla na povrchu, aby se tak stavělo bez škod a hospodárně, aby se šetřila energie a aby se především zdravě bydlelo.

Jestliže jsou známé veličiny materiálu, mající vliv na komplexní, dynamické chování stavební konstrukce, může se vypočítat potenciál úspory energie materiálu prostřednictvím simulace. Stavební materiály, mezi nimi také nátěry, se charakterizují ve svých účincích na proud tepla spojený s vlhkostí.
 

Povrchová úprava

Požadavky na nátěr podle výkladů institut ve Frauenhofu splňuje ThermoShield takto:

  • pojivo schopné bobtnání (absorpce vody), husté (ochrana před vlhkostí) a přesto otevřené pro vodní páry (sorpční tlumení a cílená difúze páry), podle potřeby tvořící nejjemnější mikrokapiláry (sorpční motor), které jsou prostoupené mezi nejmenšími parotěsnými keramickými dutými tělísky (hygroskopické, popř. nadměrně hygroskopické podle průvodních okolností)
  • zvětšený povrch (povrchová difúze) a ve vrstvě působící membránové funkce (rozdílné směry přenosu páry a tepla ve všech dimenzích, v keramicky vyložených kapilárách pro kapilárně směrovaný přenos vody).


Rozmanitý účinek směsi materiálů, z nichž se ThermoShield skládá, pochází z fundamentálních termodynamických, optických, mechanických a jiných fyzikálních fenoménů. Schopnost tepelné ochrany endotermické membrány lze vysvětlit z fyziky přenosu tepla a rozptylu světla směsmi materiálů.

Přitom hrají vynikající a rozhodující roli reflexe a přenos infračerveného (IR) a středního infračerveného (MIR) optického záření na natřené stěně budovy.

Provedly se rozsáhlé kalkulace, aby se zjistily přesné parametry, které jsou odpovědné za redukci tepelné ztráty natřenými stěnami za daných okolních podmínek. Všechny výsledky jednoznačně dokládají účinnost ThermoShield jako prostředku pro zlepšení tepelné ochrany. Za určitých podmínek lze tepelnou ztrátu snížit o více než 40 %. Výsledky se kryjí se zkušenostmi z praxe.