9.10.2020
Projekty realizované a podporené z verejných zdrojov

Názov projektu: Priemyselný výskum a vývoj inovačných technológií pre oblasť energetiky

Cieľ projektu: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Stručný popis projektu: Inovácia izolačných materiálov vyrobené na základe novej inovačnej koncepcie (vyrábané zelenou energiou), ktorá bude zostavená na základe analýzy, zberu a vyhodnotenia získaných technických dát.

Výška poskytnutého NFP: 1 196 259,13 €

Názov a sídlo prijímateľa: HELORO s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Komárno

„Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja“

7.1.2016
Prezentácia na IGRC2014 v Kodani

Úspešným prezentovaním technológie WHR na konferencii IGRC2014, konanej v dňoch 5.-8.09.2014 v Kodani, venovanej novým výskumno-vývojovým projektom v plynárenstve. IGRC2014 sa konala pod záštitou Medzinárodnej plynárenskej únie IGU a otvorila pre naše spoločnosti v r. 2015 priestor na publikovanie technológie v prestížnych odborných časopisoch v Nemecku, USA, Rusku a na Slovensku.